[1]
บุญคง ศ. , หงษ์ลัดดาพร ช., กุลวงษ์ .ส. , ครุฑธกะ .ส. และ น้อยเมล์ พ. 2021. การใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์ในอาหารไก่ไข่ต่อ สมรรถนะการผลิต คุณภาพไข่และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 15, 2 (ก.พ. 2021), 372–381.