[1]
สุภาพ ณ., วชิราภากร ฉ., ธ้ารงยศวิทยากุล ไ. และ วงศ์เณร จ. 2021. ผลของแหล่งน้ำมันต่อการผลิตแก๊สในหลอดทดลองการย่อยได้และผลผลิตจากกระบวนการหมักในโคนมลูกผสมไทยฟรีเชี่ยน. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 15, 1 (มี.ค. 2021), 248–259.