[1]
เยียนเพชร จ., ธำรงยศวิทยากุล ไ., วชิราภากร ฉ., ส่งเสริมสกุล ป., สมผล น. และ วงศ์เณร จ. 2021. ประสิทธิภาพของสารดูดซับพิษจากเชื้อราต่อการขจัดการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซิน บี 1 และ การหมักในกระเพาะรูเมนในหลอดทดลอง. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 15, 1 (มี.ค. 2021), 260–268.