[1]
สมผล น., ธ้ารงยศวิทยากุล ไ., วิไลลักขณา โ., เผือกเทศ พ. และ เยียนเพ็ชร จ. 2021. ความชุกและรูปแบบทางพันธุกรรมของ Staphylococcus aureus จากตัวอย่างน้ำนมของ โคนมที่เป็นโรคเต้านมอักเสบด้วยเทคนิคการตรวจวินิจฉัยแบบมาตรฐาน และ multiplex PCR ในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 15, 1 (มี.ค. 2021), 278–288.