[1]
จิตมนัสช. 2021. นวัตกรรมเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 13, 2 (มี.ค. 2021), 116-125.