[1]
ขามคุลา เ., นันทสาร ม., เปรมโต ป., สวัสดิ์ศรี น. และ ปูนอน ม. 2021. เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการโซ่อุปทานของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ตําบลเสือเฒ่า อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 13, 2 (มี.ค. 2021), 196–207.