[1]
บุญอาจ ส. 2021. การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกมันสําปะหลังแบบต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 13, 2 (มี.ค. 2021), 244–252.