[1]
จิตจักร อ., นครพันธุ์ ส., บุระคํา พ. และ บุตรศรีจันทร์ อ. 2021. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพันธุ์ข้าวไทย. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 13, 2 (มี.ค. 2021), 283–297.