[1]
ตลับนาคจ., ยะสินธิ์เ. และ สวัสดิ์นะทีอ. 2021. การประเมินความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม ของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 18, 1 (มิ.ย. 2021), 104-110. DOI:https://doi.org/10.14456/paj.2021.13.