[1]
จันทะบุตรเ., แก่นจันทร์จ., อิ่มใจพ., สวัสดีบ., พิมราชส., วรเสริมว. และ โทวรรณาช. 2021. อัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงกบนาในกระชังในช่วงฤดูหนาว. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 18, 1 (มิ.ย. 2021), 75-79. DOI:https://doi.org/10.14456/paj.2021.9.