[1]
นันทสารม., สิทธิสันติกุลเ. และ นันทะเสนว. 2021. การวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานฟาร์มของเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดมหาสารคาม. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 18, 1 (มิ.ย. 2021), 95-103. DOI:https://doi.org/10.14456/paj.2021.12.