[1]
นิลนนท์ธ., พิลาไชยฤ., ชารีโคตรก. และ ศรัญญาศ. 2021. การวิเคราะห์ความเข้มข้นกรดไขมันที่ระเหยได้ทั้งหมด และค่าความเป็นกรด-ด่าง จากของเหลวในกระเพาะหมักของโคนมเจาะกระเพาะ ด้วยวิธีเนียร์อินฟาเรดสเปคโตรสโกป. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 18, 1 (มิ.ย. 2021), 64-74. DOI:https://doi.org/10.14456/paj.2021.8.