(1)
จันทร์คงจ.; ช่วยชูหนูณ. ศักยภาพการผลิต และผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ดำเขาหลัก จังหวัดตรัง. pajrmu 2021, 18, 80-87.