(1)
จันทร์ฉาย ณ. . สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตแคโรทีนอยด์โดย Rhodotorula Rubra ร่วมกับสารเสริมชีวนะ จากเชื้อ Lactobacillus Acidophilus ในฝุ่นข้าวโพดอาหารสัตว์. pajrmu 2021, 13, 61-69.