(1)
สวัสดี บ. .; ภูทองหิน พ. .; คุณาประถม ส. . พิษเฉียบพลันของพาราควอทและไกลโฟเสทต่อระยะคัพภะของปลาหมอไทย (Anabas Testudineus). pajrmu 2021, 13, 70-78.