(1)
พลแสน ก. .; วชิราภากร ฉ. .; วงศ์เณร จ. .; แดนสีแก้ว ว. . การใช้กากเอทานอลหมักยีสต์ Saccharomyces Cerevisiae ในสูตรอาหารผสมสำเร็จต่อ ปริมาณการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะและกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนในโคพื้นเมือง. pajrmu 2021, 13, 105-115.