(1)
ยุทธอาจ ก. .; พิมราช ส. .; จันทะบุตร เ. . อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และ ปริมาณแป้งของมันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50. pajrmu 2021, 14, 181-190.