(1)
จันทะบุตร เ. .; แก่นจันทร จ. .; สวัสดี บ. .; อิ่มใจ พ. .; โทวรรณา ช. . ความหนาแน่นที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลานิลในระบบน้้าหมุนเวียนแบบอควาโปนิกส์. pajrmu 2021, 14, 225-230.