(1)
วงศ์พรประทีป ส. .; ง่านวิสุทธิพันธ์ ธ. .; สันทัดการ ก. . การใช้ไบโอฟลอคอบแห้งในการผลิตอาหารปลานิล (Oreochromis Niloticus). pajrmu 2021, 14, 231-237.