(1)
ประดับเพชรรัตน์ ป. .; อรุณศรีมรกต ส. .; ปิยะพงษ์ จ. .; เจริญจิตร ก. . การวิเคราะห์พื้นที่ระบาดของหอยเชอรี่ในประเทศไทย. pajrmu 2021, 14, 247-257.