(1)
ศรีเกตุ โ. .; รอดคืน ส. .; บุญศรีชนะ ธ. . ผลของกากงาขี้ม้อนผงต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและความคงตัวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของ หมูยอระหว่างการเก็บรักษา. pajrmu 2021, 14, 270-284.