(1)
ชัยวิชาช.-; ทองสุข ไ.; เหง้าพันธ์ ธ.; สืบศรีห. ประสิทธิภาพของธาตุอาหารที่เคลือบบนเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์. pajrmu 2021, 18, 41-47.