(1)
ชิณแสนธ.; เชื้อกิตติศักดิ์ ร.; จังพลป.; ชนะชัย แ.; ภักดีไทยช. การศึกษาลักษณะทางการเกษตรและผลผลิตของอ้อยโคลนดีเด่นภายใต้สภาวะให้น้ำและอาศัยน้ำฝน. pajrmu 2021, 18, 17-26.