(1)
ชิณแสน ธ.; เชื้อกิตติศักดิ์ ร.; จังพล ป.; ชนะชัย แ.; ภักดีไทย ช. การศึกษาลักษณะทางการเกษตรและผลผลิตของอ้อยโคลนดีเด่นภายใต้สภาวะให้น้ำและอาศัยน้ำฝน. pajrmu 2021, 18, 17-26.