(1)
สะทองรอด บ.; วรรณะ ฤ. ความเป็นพิษของน้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ์กะเพรา (Lamiaceae) ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ. pajrmu 2021, 18, 112-119.