(1)
จันทร์คง จ.; ช่วยชูหนู ณ. .; รักศีล ศ. . การศึกษาความพึงพอใจและการรับรู้ของผู้บริโภคเนื้อไก่พื้นเมือง (คอล่อนศรีวิชัย). pajrmu 2021, 17, 311-321.