(1)
ใคร้โท้ง ศ. .; รอดคืน ส. อิทธิพลขององค์ประกอบทางเคมีต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งข้าว. pajrmu 2021, 16, 49 -.