(1)
นาเมือง พ. .; พิมราช ส. .; จันทะบุตร เ. . การเจริญเติบโต ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และลักษณะทนแล้ง ต่อการขาดน้้าในช่วงต้นฤดูปลูกของข้าวพื้นเมือง. pajrmu 2021, 14, 10-21.