(1)
เครื่องพาที จ. .; ส่งศร พ. .; จงรั้งกลาง น. . การประเมินผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรของพันธุ์อ้อยดีเด่นภายใต้สภาพอาศัยน ้าฝนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ. pajrmu 2021, 14, 30-40.