(1)
พริ้งเพราะ ช. .; กุลนิตย์ . เ. . ผลของการเคลือบปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลิตผลของธัญพืช. pajrmu 2021, 15, 1-16.