(1)
เวชกามา น. .; แข็งขัน พ. . การปรับปรุงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ด้วยเทคนิค Seed Priming. pajrmu 2021, 15, 17-30.