(1)
วิริยพัฒนทรัพย์ ป. . 3 สะอาด แนวทางการเลี้ยงกุ้งในยุคปัจจุบัน. pajrmu 2021, 15, 31-40.