(1)
ขัตติสะ อ. .; ดั้นเมฆ ข. .; ตีรอรุณศิริ ว. .; ห่างสูงเนิน ต. .; มหัทธนพรรค ส. . การคัดเลือกเชื้อบาซิลลัสในการควบคุมโรคและเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในฟาร์มข้าวอินทรีย์. pajrmu 2021, 15, 41-50.