(1)
เครือคำ พ. .; ศักดิ์คะทัศน์ พ. .; จี้รัตน์ ป. .; เวชสิทธิ์นิรภัย . น. . ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในการส่งเสริมการปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์ของเกษตรกร ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว จังหวัดเชียงใหม. pajrmu 2021, 15, 85-93.