(1)
ขันธ์เครือ ก. .; แสงคำเฉลียง ป. . ความรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อผักพื้นบ้านในจังหวัดขอนแก่น. pajrmu 2021, 15, 94-100.