(1)
ประภาสะโนบล ม. .; มุ่งก่อกลาง . ส. .; ชุ่มจิตต์ ช. .; หลิมเล็ก . ส. . ผลของการเสริมสมุนไพรต ารับต้มย าต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง ทางการค้า. pajrmu 2021, 15, 112-122.