(1)
จำปาวะดี ท. .; แสนทวีสุข ณ. .; ประเสริฐวิทย์ ศ. .; ทาสีงาม . ศ. . ผลของระดับโปรตีนในสูตรอาหารผสมส าเร็จรูปแบบหมักต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและ ลักษณะซากของเป็ดบาร์บาร. pajrmu 2021, 15, 123-129.