(1)
บัวคีรี ค. .; เทพรัตน์ . ม. .; เทพรัตน์ . ธ. . การพัฒนาการผลิตไก่เบตงในเชิงพาณิชย์ของเกษตรกร ในอ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา. pajrmu 2021, 15, 130-137.