(1)
อิฐรัตน์ ส.; ละครพล โ. .; พวงดอกไม้ ก. .; มีธรรม ป. การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการรายจ่ายเพื่อลดต้นทุนการผลิตน ้านมดิบ ในฟาร์มโคนมขนาดเล็ก อ้าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม. pajrmu 2021, 15, 138-143.