(1)
รอดอาวุธ เ.; พงษ์พูล ช.; จิอู๋ พ. .; ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ช. . การพัฒนากระบวนการผลิตและการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ขนมปังสังขยา. pajrmu 2021, 15, 168-177.