(1)
รอดคืน ส.; ศรีเกตุ โ. .; ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา . ช. . สมบัติทางเคมีและชีวเคมีของกากงาขี้ม้อนสกัดน้้ามัน. pajrmu 2021, 15, 178-193.