(1)
จันทร์ฉาย ณ. .; สนธิรอด จ. . การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina Platensis) ในน้้าหมักเศษเหลือ ข้าวโพดอาหารสัตว์. pajrmu 2021, 15, 194-203.