(1)
ฐานเจริญ ก. . การคัดเลือกยีสต์ที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสจากน้้าทิ้งโรงอาหาร: การประยุกต์ใช้ในการบ้าบัด น้้าเสียและผลิตไบโอดีเซล. pajrmu 2021, 15, 204-215.