(1)
สุขสมบูรณ์ ร. .; จันทร์ศิริ ช. . ศักยภาพเครื่องปฏิกรณ์กวนชีวภาพแบบฟลูอิไดซ์เบดตัวกลางถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ด. pajrmu 2021, 15, 238-247.