(1)
อิ่มใจ P. .; ศรีสกุลเตียว P. .; รุจินานนท์ . N. .; แก้วบริสุทธิ์ S. . Anaesthetic Effects of Piper Betle Extracts on Nile Tilapia, Oreochromis Niloticus. pajrmu 2021, 15, 297-304.