(1)
แพทย์ศาสตร U. ผลของการเสริมใบชะพลูในอาหารต่อกิจกรรมของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในเนื้อไก. pajrmu 2021, 15, 319-324.