(1)
พรรค์พิทักษ์ ส. .; สุทธิด่าง ป. .; ธรรมปัทม์ พ. . ผลของโอโซนต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะเขือเทศสีดา (Lycopersicon Esculentum Mill.) ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่่า. pajrmu 2021, 15, 325-334.