(1)
ปินะถา พ. .; ส่งศร พ. .; จงรั้งกลาง น. .; กลมสอาด พ. . ความหลากหลายทางพันธุกรรมของลักษณะการให้ผลผลิตและลักษณะทางการเกษตร ในเชื้อพันธุกรรมอ้อย 258 โคลนพันธุ. pajrmu 2021, 15, 335-344.