(1)
แก่นจันทร์ C.; อิ่มใจ P. .; แก่นจันทร์ N. .; สวัสดี B. .; จันทะบุตร . L. .; โทวรรณา C. . Antibiotic Resistance of Bacterial Species Isolated from Diseased Goldfish, Carassius Auratus. pajrmu 2021, 15, 355-362.