(1)
พิมราช ส. .; บุตรศาสตร์ . ส. .; ธรรมปัทม พ. ผลของการฉีดพ่นกรดซิลิซิกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต ของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1. pajrmu 2021, 15, 363-371.